Търговски регистър

Базата данни на Търговския регистър, с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://brra.bg
Версия 1.0
Last Updated януари 19, 2017, 15:08 (Europe/Sofia)
Създаден април 18, 2016, 18:52 (Europe/Sofia)