Регистър на обществените поръчки по реда на открита процедура и публично състезание при Община Елхово

Регистър на обществените поръчки по реда на открита процедура и публично състезание при Община Елхово Допълнителна информация може да бъде проследена на следните адреси: Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL Адрес на профил на купувача: http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?hidemenu=n

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор obshtina@elhovobg.org
Last Updated август 3, 2018, 15:46 (Europe/Sofia)
Създаден септември 19, 2017, 11:04 (Europe/Sofia)