База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

Данните се актуализират на годишна база. Актуална информация за био производителите, преработвателите и търговците може да се следи на адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://bioregister.mzh.government.bg/
Автор Диана Босашка
Отговорник по поддръжка Николай Генов
Версия 2.0
Last Updated юли 3, 2017, 11:08 (Europe/Sofia)
Създаден юли 16, 2015, 11:25 (Europe/Sofia)