За opendata.government.bg

Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

Нормативна рамка

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

С Решение №103 на Министерския съвет от 2015 г. е приет Списък от набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 119 набори от данни, като отварянето им и публикуването на платформата се извършва съгласно График на списъка с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат, приет на заседанието на Съвета за административната реформа на 05 март 2015 г.

Очаквани ползи

Предоставянето на открит достъп до публичните данни има както икономически ефекти, така и по-широко обществено значение. Част от тях са откриване на нови работни места и генериране и реализация на бизнес идеи с помощта на отворените набори от данни. Според оценка на Европейската комисия предоставянето на открит достъп до данните и възможност за повторното им използване в европейски мащаб може да донесе икономически облаги на държавите — членки на ЕС, на стойност приблизително 40 милиарда евро годишно.

Кой стои зад проекта

Порталът за отворени данни е инициатива на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация. Той е резултат от съвместната работа на:

Добавяне на данни

В момента порталът включва примерни публични данни, след предварителна обработка. Ако искате да добавите данни, заявете ги през интернет формата.

Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели и съответно за реализиране на приложения, базирани на тях.

За контакт

Станимир Минков, старши експерт в дирекция "Модернизация на администрацията", тел. 02/ 940 3769, имейл: s.minkov@government.bg

Техническа реализация

В основата на проекта стои платформата с отворен код CKAN, разработена от Open Knowledge Foundation, Великобритания и използвана широко от държави като Великобритания, Румъния, Словакия, Холандия, Австрия, Италия, Швеция, Южна Корея, в това число и Европейската комисия.

Визията на платформата е изработена от "Общество.бг" и също е с отворен код. Информация за всички проекти, които задвижват портала, както и техния изходен код, може да намерите в това GitHub хранилище. Там бихте могли да сигнализирате и за технически проблеми.