Агенция по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник. Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки. Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Агенцията е организирана в три дирекции: дирекция “Финансово–стопанска, административно–правна и информационна дейност”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”.