Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на област Пазарджик, разположена върху територия от 4458,0 km2, което представлява около 4% от общата площ на страната. В административно отношение е разделена на 12 общини и 117 населени места с население 263 630 души. РИОСВ-Пазарджик има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки: • Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане; • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства; • Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми; • Управление на отпадъците; • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите. Интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е http://www.riewpz.org.