Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е създадена през 2002 г. като независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни от държавни органи и институции, търговци и други посочени в закона субекти в качеството им на администратори. Съгласно Закона за защита на личните данни, Комисията осъществява контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в тази област. Участва в дейностите на международни организации, свързани със защита на неприкосновеността, както и в преговори при сключването на двустранни или многостранни споразумения в областта на защитата на личните данни. Комисията участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с правомощията й. КЗЛД води регистър на администраторите на лични данни, извършва проверки и издава задължителни предписания на администраторите на лични данни. Разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица. Организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни.