Данни от почвен мониторинг II-ниво (вкисляване и засоляване на почвите по пунктове)

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор ИАОС
Отговорник по поддръжка Росалина Инджиева
Last Updated май 3, 2017, 16:30 (Europe/Sofia)
Създаден януари 25, 2016, 11:18 (Europe/Sofia)