Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ася Иванова
Отговорник по поддръжка Ася Иванова
Last Updated октомври 19, 2018, 15:35 (Europe/Sofia)
Създаден юни 6, 2018, 13:00 (Europe/Sofia)