Главен регистър на публичната общинска собственост

Главен регистър на публичната общинска собственост Номер по ред* Номер и дата на съставяне на акта за ПОС Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл.7, ал.2, изречение второ Наличие на концесионен договор Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.tervel.bg/obshtinska_sobstvenost/glreg_pos.xlsx
Автор Гинка Колева
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated октомври 31, 2017, 16:04 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 31, 2017, 16:03 (Europe/Sofia)