Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки, съдържащ: Наименование, седалище и адрес на управление, телефон на заявителя Единен идентификационен код БУЛСТАТ Видове течности, за които са предназначени бутилките, които заявителя произвежда Места на производство или съхранение на бутилките № на заповедта на председателя или на оправомощено от него лице за одобряване на идентификационния знак * Идентификационен знак

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 5, 2018, 14:10 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 16:32 (Europe/Sofia)