Регистър „Общински дълг“

Министерството на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от Закона за общинския дълг, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Данните се генерират от системата Регистър „Общински дълг“, която е модул към Информационната система за общините. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите – при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.
Понятия и дефиниции: Община е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината е бюджетна организация, а кметът е първостепенен разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси. Размер на остатъчния дълг е дължимата главница по дълга към съответния отчетен период.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Министерство на финансите, дирекция "Финанси на общините"
Отговорник по поддръжка Надежда Касабова
Last Updated ноември 21, 2018, 14:25 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2016, 16:49 (Europe/Sofia)