Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден - Министерство на финансите

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на финансите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, както следва: - Национална агенция за приходите; - Агенция „Митници“; - Агенция за държавна финансова инспекция; - Държавна комисия по хазарта; - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; - Агенция по обществени поръчки; - Национален компенсационен жилищен фонд.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Надежда Касабова
Last Updated октомври 20, 2017, 10:06 (Europe/Sofia)
Създаден декември 1, 2016, 10:00 (Europe/Sofia)