Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии в Област Силистра

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: чл. 241 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), (Обн. ДВ. бр. 31 от 13 Април 2007 г.)

Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ - Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT00001CDE?OpenDocument
Автор д-р Капка Пенева
Отговорник по поддръжка Бойко Николов
Last Updated ноември 15, 2018, 12:27 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 15, 2018, 12:25 (Europe/Sofia)