Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНР

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНР: Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато: 2. посредникът договаря заплащане за предоставяне на посреднически услуги от работодателя, включително от корабопритежателя, което е за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице, в нарушение на изискванията на чл. 4, т. 2;

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_13P2_15P2
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated юли 30, 2015, 14:29 (Europe/Sofia)
Създаден юли 30, 2015, 14:28 (Europe/Sofia)