Данни за бюджета на Община Троян и разходването му (към 30.04.2017 г,)

Приходи, помощи и дарения Рекапитулация по параграфи и подпараграфи Трансфери и временни безлихвени заеми Бюджетно салдо Операции с финансови активи и пасиви

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Анна Белперчинова
Last Updated юни 8, 2017, 15:54 (Europe/Sofia)
Създаден юни 8, 2017, 15:53 (Europe/Sofia)