База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

Данните се актуализира веднъж в месеца, за актуална информация може да се следи на адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://bioregister.mzh.government.bg/
Автор Диана Босашка
Отговорник по поддръжка Николай Генов
Версия 2.0
Last Updated февруари 19, 2017, 10:39 (Europe/Sofia)
Създаден юли 16, 2015, 11:25 (Europe/Sofia)