АЛД, вписани в регистъра по чл.10 ал.1 т.2 от ЗЗЛД- актуален към 14.12.2017г.

Списъкът е извадка от регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни и съдържа следните полета - код по БУЛСТАТ/ЕИК (когато АЛД е физическо лице, ЕГН е заменено с „xxxxxxxxxx“); име на администратора на лични данни; вид субект; идентификационен номер в регистъра. Поради големината му, списъкът е разделен на 5 файла с еднаква структура. Съдържанието на тези 5 файла представлява пълния списък на администраторите на лични, вписани в регистъра. Тъй като съдържанието на регистъра се обновява постоянно, актуална информация за конкретен администратор може да получите от информационната система на адрес https://212.122.176.6:8081/CPDP_ERALD/pages/publicRegisters/confirmedPublicRegisterCaptcha.faces

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор КЗЛД
Отговорник по поддръжка Надежда Борисова
Last Updated декември 15, 2017, 12:17 (Europe/Sofia)
Създаден декември 15, 2017, 12:09 (Europe/Sofia)